برخی از خدمات ما

اخبار  حسابداری در سال 1397

اخبار حسابداری در سال 1397

اطلاعات بیشتر
نرم افزار

نرم افزار

اطلاعات بیشتر
حسابرسی

حسابرسی

اطلاعات بیشتر
حسابداری

حسابداری

اطلاعات بیشتر
حسابدار عمومی مقدماتی

معرفی :

حسابدار (عمومی مقدماتی) است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، ثبت و طبقه بندی ، تجمیع ، تلخیص و گزارش رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه برآید و نرم افزارهای حسابداری را در انجام امور مالی به کار گیرد.

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 5/2/15/10-1

طول دوره آموزشی :  130  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

مزایای دوره :

بررسی عملکرد مالی موسسات

ثبت و گزارش حسابها

تهیه گزارش های مالی نهایی

ثبت حسابهای خاص موسسات

ثبت اسناد تجاری

انجام امور صندوق ، بانک و تنخواه گردان

اصلاح حساب ها

بستن حساب ها در پایان دوره مالی

تشخیص مفروضات و اصول حسابداری

به کارگیری رایانه در حسابداری

به کار گیری نرم افزار EXCEL در حسابداری

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار صنعتی مقدماتی

معرفی :

حسابدار (صنعتی مقدماتی) کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده درک مفاهیم حسابداری صنعتی ، طبقه بندی هزیه ها و گزارشات مربوطه ، روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر ، ثبت حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی ، هزینه یابی در موسسات تولیدی، شناخت هزینه یابی سربار در موسسات تولیدی برآید.

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 3/2/12/10-1

طول دوره آموزشی :  140  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت کامل جسمی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابدار عمومی تکمیلی

مزایای دوره :

درک مفاهیم حسابداری صنعتی

طبقه بندی هزینه ها و گزارشات مربوطه

روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر

ثت حقوق و دستمزد در حسابداری

هزینه یابی در موسسات  تولیدی

شناخت هزینه یابی سربار در موسسات تولیدی

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار صنعتی پیشرفته

معرفی :

حسابدار درجه یک صنعتی کسی است که علاوه بر مهارت حسابدار درجه دو صنعتی بتواند از عهده انجام عملیات مندرج در استاندار برآید و هم چنین از تئوری های مربوطه اطلاعات کافی است .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 3/1/12/10-1

طول دوره آموزشی :  150  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابدار صنعتی مقدماتی

مزایای دوره :

محاسبه ، ثبت و تفکیک حسابداری صنعتی

محاسبه قیمت تمام شده

طرح و تنظیم  فرم های حسابداری صنعتی

تهیه و تنظیم بودجه برای مدل های کنترل

تسهیم هزینه ها بر حسب مراکز هزینه

تنظیم هزینه های حسابداری صنعتی

محاسبه هزینه ها به روش  سفارش کار

ثبت عملیات حسابداری در دفاتر

طبقه بندی و محاسبه حسابداری پیمانی

محاسبه ساخت محصول برای محاسبه کل هزینه ها

ثبت محاسبه حسابداری صنعتی استاندارد

ترسیم نمودار سازمانی وظایف مدیران

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار عمومی پیشرفته

معرفی :

حسابدار عمومی پیشرفته کسی است که بتواند از عهده تشخیص انواع شرکت و انجام عملیات حسابداری شرکت های سهامی ، غیر سهامی ، تعاونی و تنظیم نگه داری حسابهای شرکت سهامی ، تنظیم تراز نامه و حساب تفیه در مواقع انحلال شرکت برآید.

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/4/15/10-1

طول دوره آموزشی :  140  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت بینایی و شنوایی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابدار عمومی تکمیلی

مزایای دوره :

تشخیص نوع شرکت ها و اداره ها

انجام امور حسابداری شرکت غیر سهامی

تنظیم و نگهداری حساب شرکت سهامی

تنظیم ترازنامه به اشکال مختلف

تنظیم حسابهای لازم در مواقع تغییرات

تنظیم حساب تصفیه در مواقع انحلال شرکت

انجام امور حسابداری شرکت ها

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار عمومی تکمیلی

معرفی :

حسابدار عمومی تکمیلی کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده به کارگیری مفاهیم نظری حسابداری ، انجام عملیات مربوط به مطالبات ، سفارشات و پیش پرداخت ها ، موجودی ها ، دارایی های ثابت مشهود و نامشهود ، سایر دارایی ها و تشخیص مفاهیم سرمایه گذاری و انجام عملیات مربوط به بدهی و تعهدات و تهیه و تنظیم صورت های مالی و تجزیه و تحلیل نسبت های مالی آید .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 1/3/1/15/10-1

طول دوره آموزشی :  150  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابدار عمومی مقدماتی

مزایای دوره :

تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری

انجام عملیات مربوط به مطالبات

انجام عملیات مربوط به سفارشات و پیش پرداخت های

انجام عملیات مربوط به موجودی ها

انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

انجام عملیات مربوط به سایر دارایی ها

تشخیص مفاهیم سرمایه گذاری

انجام عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات

تهیه و تنظیم صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تهیه نسبت های مالی

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار فروش

معرفی :

حسابدار فروش از مشاغل حوزه مالی و بازرگانی بوده و شایستگی هایی از قبیل ثبت و صدور اسناد حسابداری مربوط به فروش داخلی و خارجی ، کنترل تراز مشتریان و وصول مطالبات مشتریان را دارد و با مدیر فروش ، مسئول بازاریابی ، مدیر مالی ، کارمند فروش ، مسئول بازاریابی و فروش خارجی و مسئول کنترل انبار محصول در ارتباط میباشد .

مدت دوره :

طول دوره آموزشی :  88  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت کامل جسمانی و ذهنی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

مزایای دوره :

ثبت و صدور فاکتور فروش

ثبت و صدور اسناد حسابداری فروش

کنترل تراز مشتریان

انجام پیگیری لازم جهت وصول مطالبات مشتریان

کنترل اسناد مالی جهت رفع مغایرت ها

بایگانی و نگه داری اسناد حسابداری فروش

تهیه گزارشات مالی مورد نیاز

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار دولتی

معرفی :

حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسنا مالی ، بودجه ، عملیات سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مغایرت ، تنظیم حساب در آمد و هزینه اختتصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورت های مالی مهم و انجام عملیات مالی طرح های عمرانی ادارات دولتی و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/1/16/10-1

طول دوره آموزشی :  184  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابدار عمومی تکمیلی

مزایای دوره :

تشخیص حسابهادر حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی

تنظیم اسناد مالی

تهیه و تنظیم ، تصویب ، اجرا و نظارت بر بودجه

عملیات حسابداری سپرده ها

عملیا ت حسابداری بانک ها و صورت های مغایرت

تنظیم حساب درآمد و هزینه های اختصاصی

بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی

تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات

انجام عملیات مالی ادارات دولتی در ارتباط با ادارات ذی حسابی

انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداری ها

تهیه لایحه  تفریغ بودجه

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار مالیاتی

معرفی :

حسابدار مالیاتی  کسی است که پس از گذراندن دوره هایآموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی به آن واحد اقتادی شامل : محاسبات مربوط به به مالیات بردرآمد ، مالیات حقوق و سایر مالیات های تکلیفی ، کنترل و بررسی  مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را به عهده داشته باشد .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 1/1/14/10-1

طول دوره آموزشی :  110  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم کلیه رشته ها

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابدار عمومی تکمیلی

مزایای دوره :

تشخیص اصول و کلیات مالیات

بررسی مالیات های تکلیفی مکسور از درآمد های واحد اقتصادی

محاسبه مالیات حقوق

ثبت و کنترل دفاتر قانونی

محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار دارایی های ثابت

معرفی :

حسابدار دارایی های ثابت کسی است که بتواند از عهده طبقه بندی ، کدبندی و ثبت  و نگهداری اثاثیه و اموال گردانی ، تشخیص مستهلک شدن دارایی ها، طبقه بندی و کدبندی وسایل نقلیه و ماشین آلات و همچنین ثبت نگه داری حسابهای مربوطه ، کار با برنامه اموال و ثبت و عملکرد حسابها با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی برآید .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 3/1/16/10-1

طول دوره آموزشی :  120  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت بینایی و شنوایی و حسی حرکتی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

مزایای دوره :

پیشگیری از حوادث و رعایت موارد ایمنی و بهداشت کار

طبقه بندی اثاثه و اموال

کدبندی اثاثه و اموال

ثبت و نگهداری حسابهای اثاثه و کنترل آنها

اموال گردانی

تشخیص مستهلک شدن دارایی ها

طبقه بندی وسایط نقلیه و ماشین آلات و کدبندی ها

ثبت و نگهداری حسابهای وسایط نقلیه و ماشین آلات و کدبندی ها

کنترل وسایط نقلیه و ماشین آلات

کنترل خروجی دارایی ها ی ثابت از حساب

کار با برنامه اموال

ثبت عملکرد حساب ها

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
رایانه کار حسابدار مالی

معرفی :

رایانه کار حسابدار مالی کسی است که علاوه بر مهارت کارور عمومی رایانه شخصی بتواند از عهده ورود اطلاعات ، نگه داری اطلاعات و تهیه گزارشات مالی، توسط نرافزار سیستم حسابداری برآید .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 5/1/18/10-1

طول دوره آموزشی :  96  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : کارور عمومی رایانه شخصی

مزایای دوره :

شناخت مفاهیم و تعاریف و محیط حسابداری

شناخت رویدادهای مالی دفاتر حسابداری

انجام تعدیلات و استنتاج صورتهای مالی طبقه بندی شده

انجام حسابداری موجودی کالا و استهلاک

روش بحث تفصیلی دارایی و اسناد جاری معین

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
سرپرست ترخیص کالا

معرفی :

سرپرست ترخیص کالا در حوزه امورمالی و بازرگانی بوده و شایستگی هایی از قبیل تحلیل و بررسی قوانین ، عوارض و هزینه های گمرکی ، تعیین روش های خرید و ترخیص موفق ، کنترل و نظارت بر تجارب اینترنتی در ترخیص کالاها، آنالیز منابع خرید و ترخیص کالا ، برنامه ریزی و نظارت بر ترخیص کالاهای مورد نیاز از بازارهای جهانی ، نظارت و همکاری برای حمل کالای ترخیص شده ، کنترل ترخیص کالاها و تنظیم قرارداد و ارائه گزارش را دارد . این شغل با ترخیص کاران و  سرپرست های ترخیص محصول شاغل در شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی در ارتباط است .

مدت دوره :

طول دوره آموزشی :  96  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : کاردانی امور گمرکی – کاردانی مدیریت

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ترخیص کار گمرک

مزایای دوره :

تحلیل و بررسی قوانین ، و هزینه های گمرکی

تعیین روش های خرید و ترخیص موفق

آنالیز منابع خرید و ترخیص کالا

برنامه ریزی و نظارت بر ترخیص کالاها

نظارت و همکاری برای حمل کالاهای ترخیص شده

کنترل ترخیص کالاها

 و تنظیم قرارداد

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابدار حقوق و دستمزد

معرفی :

حسابدار حقوق و دستمزد کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم ، توانایی محاسبه حقوق و دستمزد و تنظیم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهیم حسابداری ، قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان را داشته باشد .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 4/2/34/39-3

طول دوره آموزشی :  120  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

مزایای دوره :

تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد

تشخیص اجزای سیستم حسابداری حقوق و دستمزد

تشخیص قوانین و مقررات حقوق و دستمزد بخش غیر دولتی

تنظیم لیست حقوق و دستمزد

به کارگیری رایانه در محاسبات و تهیه لیست حقوق و دستمزد

محاسبه حقوقو و دستمزد در واحدهای تولیدی (حسابداری صنعتی)

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره

چارت سازمانی

احمد اربابپور بیدگلی

احمد اربابپور بیدگلی

کارشناس ارشد حسابداری

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

ثبت نام در دوره های آموزشی

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

توضیحات موردنظر شما

حسابرسی

حسابرسی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

برخی از اخبار تخصصی ما

تحقیق و مقاله ی حسابداری اخبار ما
تحقیق و مقاله ی حسابداری
 
 
فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟

  
    فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟.

?طبق اصل 51 قانون اساسی، "هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون." یک معنای این اصل این است که هر نوع وجوه دریافتی دولت از اشخاص البته، اگر در ازای ار...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی

سود بانکی باید ۱۲ درصد می‌شد رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی گفت: با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد.
 
به گزارش تسنیم؛ ­طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بد...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای حسابداری اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای حسابداری
 

یش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵
مالیات بر درآمد
(تدوین شده سال ۱۳۹۶)
کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”مالیات بر درآمد“ را ت...

ادامه مطلب

بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه اخبار ما
بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه

مصوبات جدید کمیته فقهی بورس عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.
 
 
سیدعباس موسویان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضو...

ادامه مطلب

اخبار امور مالیاتی اخبار ما
اخبار امور مالیاتی
اصلاح مالیات برارزش افزوده؛ شاید وقتی دیگر/ وعده‌هایی که محقق نشد ۳ مهر , ۱۳۹۷ مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال

ادامه مطلب

فرم ارتباط با ما

تلفن همراه شما ...
ایمیل شما ...
نام شما ...
متن پیام شما ...


بالا رفتن سایت